Sektorer, kommunala bolag och kommunalförbund

Lidköpings kommuns förvaltningsorganisation består av fyra sektorer och ett ledningskontor.

Kommunens förvaltningsorganisation

Lidköpings kommuns förvaltningsorganisation. Förstora bilden

Lidköpings kommuns förvaltningsorganisation. Klicka på bilden för större format.

Styrs av en nämnd eller styrelse

Varje sektor och bolag styrs av en nämnd eller styrelse som väljs av kommunfullmäktige. De förtroendevalda fattar beslut som sektorerna sedan genomför. Sektorrna tar också fram underlag till de förtroendevalda att fatta beslut utifrån.

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid har det övergripande ansvaret för kommunens sektorer och samordnar arbetet mellan sektorerna. Varje sektor kan vara indelad i olika enheter. Inom en enhet kan det även finnas avdelningar.

Här kan du läsa mer om Lidköpings kommuns politiska organisation.

Till Sektor service hör Område måltid och lokalvård, Område fastighet och park, Område gator och drift, Område projekt och bygga och Område verksamhetsstöd och service.

Område måltid och lokalvård ansvarar för goda, vällagade och näringsriktiga måltider. Våra kunder är förskolor, skolor, fritids, äldreboenden och hemtjänst i hela Lidköpings kommun. Enheten utför också alla tjänster inom städning. Lokalvård, grundstädning, storstädning, fönsterputsning, flyttstädning, byggstädning, allergistäd och sanering är några av alla saker vi hjälper till med.

Område fastighet och park har som huvuduppdrag att ansvara för underhåll i kommunens fastigheter som fritidsanläggningar, skolor, förskolor och äldreboenden, både inomhus och utomhus samt skogar, parker, motionsspår och badplatser.

Område gator och drift ansvarar bland annat för anläggning och drift av kommunens infrastruktur som gator, gång- och cykelvägar men även belysning, snöröjning och gaturenhållning.

Område projekt och bygga arbetar med planering, projektering och ansvar för byggledning vid byggnationer.

Område verksamhetsstöd och service ansvarar för några centrala stödprocesser inom kommunen och samarbetskommuner inom V6 genom enheterna Upphandling, Redovisning och Lön. Området är dessutom ansiktet utåt mot medborgaren genom Kontaktcenter, där medborgarens första kontakt med kommunen oftast startar. Våra kunder är både interna och externa.

Sektorn sorterar under servicenämnden, men får även uppdrag från kommunstyrelsen.

Sektorchef
Caroline Hagström

Sektor social välfärd ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Sektorn ger även stöd till barn och familjer samt hanterar kommunal hälso- och sjukvård.

Inom Sektor social välfärd arbetar vi bland annat med hjälp, stöd och omvårdnad i hemmet samt inom kommunens boendeformer. Genom olika typer av hemvårdsinsatser, dagverksamhet och anhörigstöd ges möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. När insatsen i det egna hemmet inte tillgodoser behoven finns möjlighet att söka till exempel stödboende, äldreboende och gruppboenden för personer med demenssjukdom eller funktionsnedsättning.

Sektor social välfärd ansvarar för ekonomisk och social trygghet i kommunen. Vi som arbetar i verksamheten ger råd, stöd och insatser i många olika former. Vi har insatser riktade till barn och unga, personer med missbruks- och beroendeproblematik, personer med behov av försörjningsstöd samt insatser riktade till brottsoffer och personer utsatta för våld i nära relation.

Sektor social välfärd svarar för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.

Sektor social välfärd ska känna till levnadsförhållanden i kommunen och arbeta uppsökande, förebyggande och med delaktighet i samhällsplaneringen.

Sektor samhälle består av följande sex områden;

Område strategisk planering

 • Ansvarar för strategisk planering andra kommunövergripande strategier och program inom samhällsbyggnadsområdet.
 • Ansvarar för infrastrukturplanering och kollektivtrafik och trafikplanering.
 • Ansvara för statistik- och analysarbete

Område tillväxt

 • Ansvarar för att skapa förutsättningar för bostäder och verksamhetsmark.
 • Ansvarar för planering, projektering och genomförande av nya exploateringsprojekt.
 • Företräda kommunen som markägare. Ansvara för strategiska markförvärv och upprättande av markavtal och arrenden.

Område näringsliv

 • Verka vägledande för de företag som tar kontakt med oss.
 • Ansvara för arbetet kring näringslivsetableringar i kommunen.
 • Ansvara för uppföljning, analys och utveckling av kommunens näringslivsklimat samt genomföra aktiviteter i syfte att stärka näringslivsklimatet.
 • Arbeta för att Lidköping position förstärks ur ett VGR- och delregionalt perspektiv.
 • Leda arbetet med att främja hållbar tillväxt och innovationer genom att tillvarata kommunens intressen i regionala och nationella samarbeten.
 • Ansvarar för samordningen utifrån näringslivsstrategin.

Område bygg

 • Ansvarar för bygglovsprocessen.
 • Handläggning av strandskydd och tillsyn naturvård.
 • Mätkartverksamhet.

Område miljö och hälsa

 • Ansvara för tillsyn, tillstånd, ärendehantering och övrig myndighetsutövning utifrån förkommande lagstiftning.

Område stab och utveckling

 • Ansvarar för sektorns verksamhetsutveckling och kommunövergripande processarbete.
 • Samordnar omvärldsbevakning på regional och nationell inom sektorns område.
 • Utgör verksamhetsstöd till övriga enheter genom bland annat samverkan inom V6.
 • Ansvarar för uppföljning och analys av sektorns resultat.

Sektor bildning ansvarar för förskola, grundskola och gymnasium. Inom Sektor bildnings uppdrag ingår också kommunens arbetsmarknadsansvar och vuxenutbildning, barn- och elevhälsa, kultur och fritid.

Verksamheten omfattar ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, demokrati och utvecklingsavdelningen samt kommunikationsavdelningen.

Kommundirektör
Ulrika Strandrot Frid

Sedan 1 januari 2023 är Räddningstjänsten Skaraborg en gemensam organisation för kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.

På Räddningstjänsten Skaraborgs webbsida hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Läs mer på www.rtjskaraborg.se Länk till annan webbplats.

Lidköpings kommunkoncernFörstora bilden

Lidköpings kommunkoncern. Klicka på bilden för större format.

Bolaget ansvarar för delar av kommunens infrastruktur. Den består av fyra enheter:

 • Bredband
 • Renhållningen
 • Vatten och avlopp
 • Elnät

Dessa verksamheter finansieras av avgifter.

AB Bostäders affärsidé är att ”På ett hållbart sätt och med starkt kundengagemang förvalta, skapa och utveckla bostäder.”

AB Bostäders äger och förvaltar 12,7 % av alla bostäder i Lidköpings kommun och har, enligt SCB, en marknadsandel på 38,7 % av hyresrätterna

Fastighetsbeståndet består av 2 595 lägenheter, 92 lokaler samt
1595 garage/bilplatser. Totalt uppgår antalet hyresobjekt till 4 570 enheter och 92 procent av lägenheterna finns i centralorten.

Omsättning 2022: 235 miljoner kronor
Antal anställda: 37
Ägare: Lidköpings Stadshus AB till 100 procent

Styrelseprotokoll

Här hittar du protokoll från 2020 och framåt Länk till annan webbplats.

Vill du läsa äldre protokoll, kontaka Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Här hittar du en lista över de personer som har ett uppdrag i bolagsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av Götene och Lidköpings kommuner. Bolaget företräder kommunerna på turism- och besöksnäringsmarknaden och ska tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att skapa hållbar och långsiktig tillväxt inom besöksnäringen.

Bolaget ska vara den ledande och drivande parten i utvecklingen av besöksnäringen i Läckö-Kinnekullebygden, (Götene och Lidköpings kommuner). Särskilt ska det beaktas att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet, regionala och nationella samarbetsparter.

Bolaget fullgör en viktig funktion i kommunernas totala utveckling och ska medverka kring marknadsföringen av platsvarumärken för Götene och Lidköping. I de fall utvecklingsinsatserna och marknadsföringen vänder sig till besöksnäring och besökare har destinationsbolaget dessutom samordningsansvaret.

Bolagets uppdrag är antaget i Kommunfullmäktige 2021 och bolaget arbetar efter nyantagen affärsplan 2022.

Destination Läckö-Kinnekulle AB verksamhetsområden är:

 • Destinations- och besöksmålsutveckling
 • Destinationsmarknadsföring
 • Evenemangsutveckling
 • Affärs- och kompetensutveckling
 • Besöksservice
 • Samverkan inom besöksnäringsutveckling

Omsättning 2022: 14,1 miljoner kronor
Antal anställda: 7
Ägarandel: 50 procent

Göliska IT ägs av kommunerna Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara. Verksamheten bedrivs som kommunalförbund, där medlemmarna enligt förbundsordningen har en ägarandel som motsvarar den relativa omfattningen kommunen köper verksamhet av förbundet.

Göliska IT levererar IT-drift och support till de sex ägarkommunerna och flertalet kommunala bolag utifrån ett gemensamt IT-avtal.

Omsättning 2020: 64,5 miljoner kronor
Antal anställda: 61
Ägarandel: 39 procent

Bolagets huvuduppgift är att producera och distribuera fjärrvärme, ånga och hetvatten till fastigheter och industrier inom Lidköpings centralort samt elproduktion. Bolaget ska tillföra samhällsnytta genom att följa utvecklingen och vara kommunens aktör inom energiförsörjning.

Lidköping Energi svarar för 90 procent av uppvärmningsbehovet för bostäder och för cirka 60 procent av industrin inom området.

Omsättning 2022: 310 miljoner kronor
Antal anställda: 64
Ägarandel: 100 procent

Styrelseprotokoll

Här hittar du protokoll från 2020 och framåt Länk till annan webbplats.

Vill du läsa äldre protokoll, kontaka Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Här hittar du en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden Länk till annan webbplats.

Lidköping/Hovby Flygplats AB uppgift är att bedriva flygverksamhet samt verka för flygets utveckling. I verksamheten ingår även förvaltning av byggnader och markanläggningar på flygplatsen.

Omsättning 2020: 1,3 miljoner kronor

Antal anställda: 1

Ägarandel: 100 procent

Här hittar du en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden Länk till annan webbplats.

Bolagets affärsidé är att medverka till det lokala näringslivets utveckling. Bolaget ska vara en tillgång för Lidköpings samlade näringsliv, som problemlösare och kreativ partner. Med utgångspunkt från marknadens och hyresgästernas behov erbjuder bolaget lösningar på lokalproblem och etableringar som är till gagn för alla parter. Bolagets roll som fastighetsägare är att förvärva, förvalta och förädla samt även försälja.

Fastighetsbeståndet omfattar 10 fastigheter med 151 avtal till en uthyrd yta om 55 407 kvm.

Omsättning 2020: 34,0 mnk
Antal anställda: 4
Ägarandel: 100 procent

Protokoll

Vill du läsa protokoll från bolaget, kontakta Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 0

Här hittar du en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden Länk till annan webbplats.

Läs mer om Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakt med myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk.

Kontakta oss inför ditt besök och berätta att du har behov av tolk. På www.tolkformedlingvast.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om de tolkar vi anlitar och vad som ingår i tolkens roll.

Verksamheten styrs av en förbundsordning och lyder under kommunallagen.

Bolaget bedriver hamn-, stuveri-, terminal-, bogserbåts- och isbrytningsverksamhet i följande hamnar: Karlstad, Kristinehamn, Otterbäcken, Lidköping, Vänersborg, Åmal och Trollhättan.

Vänerhamn är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande mer än 2,5 miljoner ton. Att verka för en expansion av Vänersjöfarten är ett av företagets viktigaste övergripande mål.
Vänerhamn AB ägs tillsammans med Karlstads-, Kristinehamns-, Gullspångs-, Vänersborgs- och Åmåls kommuner samt Svenska Lantmännen Ek.för.

Omsättning 2021: 179 miljoner kronor
Antal anställda: 113
Ägarandel: 20,3 procent

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se