Ansök om äldreomsorg och hemtjänst

Vi hjälper dig som har behov av stöd och inte kan få behoven tillgodosedda på annat sätt. Det kan exempelvis vara stöd i din vardag eller annat boende. Tillsammans med dig försöker våra biståndshandläggare hitta en lösning som passar dina behov.

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss genom att ringa Kontaktcenter på telefonnummer
0510-77 00 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt, finns ansökningsblankett att ladda ner nedan.

Vi besöker dig

För att utreda ditt behov av stöd besöker/kontaktar vår biståndshandläggare dig. Ni pratar om dina behov samt om din livssituation i stort. Om du vistas på sjukhus sker mötet digitalt, men uppföljning av stödet kan ske både i hemmet via telefon och digitalt. Ibland kan biståndshandläggaren behöva information från andra omkring dig. Det kan till exempel vara läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller en annan person som kan bidra med viktiga uppgifter. Självfallet måste handläggaren ha ditt samtycke för att få be om dessa uppgifter.

Du ansöker

Du gör en skriftlig eller muntlig ansökan. Du kan ansöka om olika insatser enligt dina behov.

Vi gör en utredning och fattar ett beslut

Utifrån det som framkommit i utredningen fattar handläggaren ett beslut om du har rätt till insatsen. Handläggaren utgår ifrån socialtjänstlagen (SoL). Vid bedömningen ser handläggaren alltid till dina individuella behov. Ett ärende ska handläggas skyndsamt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Beslutet skickas hem till dig per post, ibland kan det dröja något längre om handläggaren behöver ta hänsyn till vissa uppgifter och intyg. Du kan när som helst göra en ny ansökan om ditt behov förändras.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga. Information om hur du går tillväga står i ditt beslutsbrev. Vi hjälper dig om du har några frågor.

Om du har behov av stöd från kommunen efter din sjukhusvistelse, så kommer du att få ha ett möte (oftast en digital avstämning) med kommunens biståndshandläggare, innan du skrivs ut, för att diskutera detta. Sjukhuspersonalen förklarar hur detta går till och de kommer även att beskriva dina behov för biståndshandläggaren innan mötet.

Kommunen erbjuder i första hand stöd i din bostad med hjälp av hemtjänst. Hemtjänsten arbetar dygnets alla timmar och kan stötta dig med dina personliga behov som t.ex. hjälp vid på- och avklädning, toalettbesök, dusch osv. De kan även stötta med hushållssysslor och vid måltidssituationer.

Känner du dig osäker kan ett trygghetslarm vara ett bra stöd. Kommunens Trygghetscentral är öppen dygnet runt och nås via trygghetslarmet eller telefon 0510-77 00 90.

Ett beslut om stöd i hemmet fattas utifrån dina behov och det stöd som du behöver. Är det svårt att precisera behovet kan du beviljas trygg hemgång vilket är en utredningsinsats där du under 14 dagar får stöd i hemmet och möjlighet att testa dig fram tillsammans med hemtjänsten. Efter denna period ska dina behov ha klarlagts.

Har du redan nu funderingar och frågor så kan sjukhuset ge dig telefonnumret till den biståndshandläggare som kommer att ha avstämningen med dig innan du skrivs ut. Då kan du ringa biståndshandläggaren före mötet för att få svar på dina frågor. Biståndshandläggaren utreder och fattar beslut utifrån Socialtjänstlagen.

Hälso- och sjukvård utförs av Primärvården alt privata rehab mottagningar. Inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård föregås av en utredning där kommunen säkerställer att vi följer det regiongemensamma Hälso-och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. Har du frågor kring detta kan du vända dig till kommunens Bedömningsteam. Sjukhuset kan ge dig telefonnumret.

Vi erbjuder följande stödinsatser:

Hemtjänst stöd i hemmet

Boende för äldre

Trygghetslarm

Färdtjänst

Anhörigstöd

Korttidsvistelse/Växelvård

Dagverksamhet

Insatser som inte kräver biståndsbedömning

Vi erbjuder servicetjänster för dig som är över 80 år.
Läs mer om våra servicetjänster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se