Buller

Med buller menas allt oönskat ljud. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Hur vi påverkas av buller beror på i vilken miljö det förekommer och när på dygnet det inträffar. Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter.

Riktvärden

Vid problem med buller måste det alltid göras en bedömning i varje enskilt fall. Riktvärdena är ett stöd i bedömningen av om bullret är en olägenhet. Värdena ska användas vid befintliga bostäder samt vid skolor, förskolor och vårdlokaler.

Buller från industrier och andra verksamheter, inklusive ljud från fläktar, kylanläggningar och värmepumpar, bedöms generellt enligt de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Om det finns ett tillståndsbeslut eller en godkänd anmälan enligt miljöbalken för en industri, som anger andra rikt- eller gränsvärden för buller, tillämpas dessa.

Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser. Ansvarig för en byggplats bör ta fram underlag för bedömning av eventuella störningar för omgivningen. Detta görs genom bullerberäkningar eller bullermätningar samt omgivningskartläggning. När man planerar för nya bostäder gäller andra riktvärden som du kan läsa mer om i Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.

Vid störningar av trafikbuller kan kontakt med Område miljö och hälsa tas för bedömning om det är en olägenhet eller ej. Olägenheten bedöms efter bostadens tysta rum, trafikbelastning och ljudnivå.

Om jag störs av buller

Om du blir störd av buller ska du i första hand ta kontakt med den som orsakar bullret.

Om det till exempel är en granne som spelar hög musik då kan du prata med din granne. Du kan också ta kontakt med din fastighetsägare, bostadsrättsföreningen eller med verksamheten som orsakar bullret. Om inget av ovanstående fungerar då kan du kontakta Område miljö och hälsa.

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se