Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen beskrivs vår framtida livsmiljö. I beslut om översiktsplanen behandlas frågor som kan påverka vår livsmiljö under generationer. Planprocessen ger stora möjligheter till medborgarinflytande.

Medborgarna har stora kunskaper om kommunen i stort och smått. Denna kunskap är till stor hjälp för den framtida planeringen och naturligtvis är det en rättighet för kommuninvånarna att påverka framtiden i sin närmiljö. Särskilt viktigt är barn och ungdomars delaktighet och ett ökat barnperspektiv. Det är nu vi avgör vilket samhälle vi lämnar i arv till kommande generationer.

Detta är en översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga planeringsinstrument och ligger till grund för beslut inom hela samhällsområdet. Den berör ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändning, bebyggelse, miljö mm.

Översiktsplanen ska visa grunddragen för hur mark och vatten ska användas i framtiden. Den ska ange kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras och hur riksintressen tillgodoses och miljökvalitetsnormer iakttas. Allmänna intressen, riksintressen och miljö- och riskfaktorer, som ligger till grund för beslut om användning av mark och vatten ska redovisas. Innebörd och konsekvenser av planen ska framgå. Innehållet regleras av plan- och bygglagen och miljöbalken. Utöver lagregleringen styrs innehållet också av politiska beslut i form av visioner, mål, handlingsprogram och liknande på nationell, regional och lokal nivå.

Översiktsplan – detaljplan – bygglov

Översiktsplanen, som i stora drag visar kommunens syn på användningen av mark- och vattenområden, samt hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras är inte juridiskt bindande för myndigheter och enskilda. Däremot uttalar planen en kommunal vilja och är vägledande för efterföljande beslut. Den är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur riksintressen bör beaktas.

I bindande områdesbestämmelser kan man reglera markanvändningen för begränsade områden. Detta kan användas när man vill säkra riksintressen eller säkra syftet med översiktsplanen. Områdesbestämmelser ger ingen juridisk rätt att bygga.

Den närmare regleringen av markens användning, bebyggelse och anläggningar görs i detaljplaner. Detaljplanen ger rätt att bygga i enlighet med planbestämmelserna och är därmed bindande för myndigheter och enskilda.

Bygglov prövas mot detaljplan. Om detaljplan saknas prövas lämpligheten mot kraven i plan- och bygglagen, miljöbalken och översiktsplanen.

Därför behövs fysisk planering

Syftet med dagens fysiska planering är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle och för kommande generationer.

Planläggning ska medverka till:

  • en ändamålsenlig struktur
  • en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar

Planeringen ska främja:

  • goda miljöförhållanden
  • långsiktigt god hushållning
  • socialt god livsmiljö

Planeringen ska ske med utgångspunkt från de natur- och kulturvärden som finns i den byggda miljön och i landskapet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se