Verksamhet som hanterar farliga ämnen

Det finns verksamheter inom Lidköpings kommun som hanterar brandfarliga, giftiga eller explosiva ämnen i större mängd. Dessa omfattas av en särskild lagstiftning (Sevesolagen) som anger åtgärder som de behöver vidta för att förebygga och begränsa följderna av kemikalieolyckor vid anläggningar där farliga ämnen hanteras.

Lantmännens gödningsterminal

Lantmännen Lantbruk
Östra Hamnen, 531 40 Lidköping

Sevesoanläggning

Verksamheten vid Lantmännens gödningsterminal omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen på grund av hantering av vissa växtnäringsprodukter.

Verksamhetsbeskrivning

Vid Lantmännens gödningsterminal tar man emot växtnäringsprodukter i lösvikt via väg- och sjötransporter. Inom anläggningen förpackar man produkterna i stora säckar som sedan lagras i väntan på vägtransport till lantbrukare.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Växtnäringsprodukter är inte brännbara men om en brand uppstår som gör att produkterna utsätts för en temperatur över 250 grader kan nitrösa gaser bildas och spridas via brandröken. Nitrösa gaser är giftiga/hälsofarliga och frätande.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Verksamheten har upprättat ett lokalt varningssystem som kan aktiveras av verksamheten eller av räddningstjänsten. Under rubriken ”Ytterligare information” finns en hänvisning till verksamhetens informationsbroschyr där du kan läsa mer om hur det lokala varningssystemet är utformat och hur du förväntas agera när systemet larmar.

Vid utökat behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av Räddningstjänsten Skaraborg.

Tillsyn

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen Västra Götaland. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Länsstyrelsen besvarar frågor om senaste tillsyn samt den berörda tillsynsplanen.

Upplysningar om vilken fara för allvarliga kemikalieolyckor som kan finnas inom verksamheten

De största riskerna för spridning av nitrösa gaser bedöms föreligga vid upphettning av produkterna orsakat av brand i lastmaskin, transportband eller flakbil. Nitrösa gaser kan vid inandning leda till sveda, irritation i luftvägar, hosta, bröstsmärtor och andnöd. Vid höga halter finns risk för lungödem (vätska i lungorna). Gasen ger vid höga koncentrationer en stickande, sötaktig, kväljande lukt. Allvarliga luftvägssymtom kan komma snabbt eller vara fördröjda upp till 48 timmar.

Verksamheten har vidtagit flertalet riskreducerande åtgärder för att hantera de identifierade faror och möjliga olyckor som verksamheten är förknippad med. Exempel på åtgärder är sprinklersystem i fastigheter och fordon, man har minimerat mängden brännbart material i verksamheten och utökat omfattningen gällande brandsläckningsutrustning.

Verksamhetens skyldighet att vidta åtgärder inom verksamhetens område samt larma räddningstjänsten

Verksamheten kommer vidta lämpliga skadebegränsande åtgärder vid en allvarlig kemikalieolycka och har i enlighet med Sevesolagstiftningen tagit fram en intern plan för räddningsinsatser. Det finns etablerade samverkansrutiner mellan verksamheten och Räddningstjänsten Skaraborg och rutiner för alarmering av räddningstjänst.

Kommunens plan för räddningsinsatser

I enlighet med Sevesolagstiftningen och i samråd med verksamheten har Räddningstjänsten Skaraborg upprättat en plan för räddningsinsatser vid anläggningen i syfte att vara förberedd på olika typer av olyckor som kan inträffa vid Lantmännens gödningsterminal. Av planen framgår det vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa följderna vid en allvarlig kemikalieolycka. Planen ses över och förnyas vart tredje år eller vid verksamhetsförändringar som påverkar innehållet i planen. Den interna (verksamhet) och externa (räddningstjänstförbundet) planen för räddningsinsatser samövas regelbundet.

Räddningstjänsten vill informera om att eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten ska följas vid en olyckshändelse.

Ytterligare information

Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Lantmännen Lantbruk på tel. 010-556 56 00.

Lantmännen Lantbruks informationsbroschyr hittar du här Länk till annan webbplats..

Lidköpings biogasanläggning

Lidköping Biogas AB
Tippvägen 3-5, 531 70 Lidköping

Sevesoanläggning

Verksamheten vid Lidköpings biogasanläggning, förvätskningsanläggningen, omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen på grund av mängden hanterad biogas.

Verksamhetsbeskrivning

Gasum Lidköping AB producerar råbiogas genom rötning av biologiska substrat, som sedan uppgraderas till gas av fordonskvalitet. Den uppgraderade biogasen levereras till Lidköping Biogas via ledning. En mindre del av gasen transfereras direkt genom anläggningen, komprimeras och fylls på flak och transporteras bort till tankstationer. Huvuddelen av gasen går genom ett förvätskningssteg där gasen kondenseras till flytande fas. Innan kondenseringen renas gasen ytterligare. Kylning av gasen sker med hjälp av flytande kvävgas och den flytande biogasen lagras i en 20 meter hög termosbehållare. All biogas som produceras på anläggningen transporteras och säljs av Lidköping Biogas AB.

Vid normal drift facklas överskottsgas på ett kontrollerat sätt. Den största identifierade risken för omgivningen är att gas från ett eventuellt utsläpp antänds och orsakar en brand eller explosion. Risk för köldskada från extremt kall gas föreligger vid läckage.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Biogas (även flytande) är en extremt brandfarlig gas som kan explodera vid antändning. Om ett gasutsläpp tar eld kan personer, miljö och anläggning skadas. Branden kan också orsaka besvär för människor som vistas i vindriktningen. Omfattningen beror på brandens spridning.

Extremt kall gas kan ge köldskador.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Vid en olyckshändelse larmas räddningstjänsten av verksamhetens beredskapsorganisation. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av Räddningstjänsten Skaraborg. Vid en olycka som medför att VMA aktiveras ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar samt ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler. Ytterligare information vid en olycka kan erhållas via räddningstjänstens hemsida och via Krisinformation.se.

Tillsyn

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen Västra Götaland. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen Västra Götaland på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Länsstyrelsen besvarar frågor om senaste tillsyn samt den berörda tillsynsplanen.

Ytterligare information

Mer information om verksamheten fås genom att kontakta Mikael Larsson på telefon 0793-22 81 87 eller e-post mikael.larsson-sc@airliquide.com.

Gillstad bergtäkt

Gillstad 3:52, Lidköpings kommun
SWEREF 99 N6479635, E378313

Verksamhetsutövare

Swerock AB
Gillstad 1
531 97 Lidköping

Sevesoanläggning

Verksamheten vid Gillstad bergtäkt, inom ovan nämnda fastighet, omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen med hänsyn till hantering av sprängmedel.

Verksamhetsbeskrivning

I täktområdet, beläget ca 15 km sydväst om Lidköping, bedriver företaget täktverksamhet omfattande arbetsmomenten avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering och uttransport av bergmaterial.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Inom verksamheten hanteras sprängämnen som vid en olycka kan leda till explosion och/eller brand då de hanterade ämnena är explosiva samt oxiderande. Inga sprängämnen förvaras i täkten utan transporteras dit inför varje sprängtillfälle.

Förvaring och transport av dessa ämnen sker separat varför risken för explosion vid en olycka är låg. Läckage av hanterade ämnen kan innebära en påverkan på miljön. Risken för läckage är liten och påverkar enbart lokalt inom täktområdet varför risk för personer utanför området ej föreligger.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Vid en olycka larmas räddningstjänsten av verksamheten. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av Räddningstjänsten Skaraborg. Vid en olycka som medför att VMA aktiveras ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar samt ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s Tv-kanaler. Ytterligare information vid en olycka kan erhållas via räddningstjänstens hemsida och via krisinformation.se.

Tillsyn

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen besvarar frågor om senaste tillsyn samt den berörda tillsynsplanen och kontaktas på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Ytterligare information

Mer information om verksamheten fås genom att kontakta Mikael Svensson, platschef, på telefon 0733-84 76 05 Länk till annan webbplats. eller e-post mikael.svensson@swerock.se.

Järpås bergtäkt

Järpås 3:76, Lidköpings kommun
SWEREF 99, N 6472757, E 379529

Verksamhetsutövare

Svevia AB
Järpås Alebotten 1
531 94 Järpås

Sevesoanläggning

Verksamheten vid Järpås bergtäkt inom ovan nämnda fastighet omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen med hänsyn till hantering av sprängmedel.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Inom verksamheten hanteras sprängämnen som vid en olycka kan leda till explosion och/eller brand då de hanterade ämnena är explosiva samt oxiderande. Inga sprängämnen förvaras i täkten utan transporteras dit inför varje sprängtillfälle.

Förvaring och transport av dessa ämnen sker separat varför risken för explosion vid en olycka är låg. Läckage av hanterade ämnen kan innebära en påverkan på miljön. Risken för läckage är liten och påverkar enbart lokalt inom täktområdet varför risk för personer utanför området ej föreligger.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Vid en olyckshändelse larmas räddningstjänsten av verksamhetens säkerhetsledning. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av Räddningstjänsten Skaraborg. Vid en olycka som medför att VMA aktiveras ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar samt ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s Tv-kanaler. Ytterligare information vid en olycka kan erhållas via räddningstjänstens hemsida och via Krisinformation.se.

Tillsyn

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen besvarar frågor om senaste tillsyn samt den berörda tillsynsplanen och kontaktas på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Ytterligare information

Mer information om verksamheten fås genom att kontakta Niklas Engbåge, platschef, på telefon 070-244 77 01 Länk till annan webbplats. eller e-post niklas.engbage@svevia.se.

Bergtäkt Järpås

Munkebo 1:5, Korpegården 1:6 och 1:15, Lidköpings kommun
SWEREF 99, N 6472471, E 378924

Verksamhetsutövare

XR Berg & Maskin AB
Truckgatan 2
531 40 Lidköping

Sevesoanläggning

Verksamheten vid Bergtäkt Järpås inom ovan nämnda fastighet omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen med hänsyn till hantering av sprängmedel.

Verksamhetsbeskrivning

Vid bergtäkten produceras bergmaterial genom borrning, sprängning och krossning.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras

Inom verksamheten hanteras sprängämnen som vid en olycka kan leda till explosion och/eller brand då de hanterade ämnena är explosiva samt oxiderande. Inga sprängämnen förvaras i täkten utan transporteras dit inför varje sprängtillfälle.

Förvaring och transport av dessa ämnen sker separat varför risken för explosion vid en olycka är låg. Läckage av hanterade ämnen kan innebära en påverkan på miljön. Risken för läckage är liten och påverkar enbart lokalt inom täktområdet varför risk för personer utanför området ej föreligger.

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Vid en olyckshändelse larmas räddningstjänsten av verksamhetens säkerhetsledning. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av Räddningstjänsten Skaraborg. Vid en olycka som medför att VMA aktiveras ska man gå inomhus, stänga fönster, dörrar samt ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler. Ytterligare information vid en olycka kan erhållas via räddningstjänstens hemsida och via Krisinformation.se.

Tillsyn

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen Västra Götaland. Länsstyrelsen besvarar frågor om senaste tillsyn samt den berörda tillsynsplanen och kontaktas på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Ytterligare information

Mer information om verksamheten fås genom att kontakta Ulf Johansson, verksamhetschef, på telefon 010 - 474 12 11 eller e-post ulf.johansson@xr.nu.

Läs mer om Sevesoanläggningar på Räddningstjänsten Skaraborgs webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se