Gator och vägar

Alla gator i Lidköpings centralort, Filsbäck, Gillstad och Järpås sköts av Lidköpings kommun. Trafikverket sköter allmänna vägar utanför Lidköpings centralort.

Vägföreningar

I orterna Lovene, Saleby, Vinninga, Norra Härene, Örslösa, Tun och Otterstad ansvarar särskilda vägföreningar för gatu- och parkskötseln. De får ersättning för sina kostnader från kommunen.

Illustrerad bild på hur placering av blomlåda kan se ut

Det finns möjlighet att ställa ut blomlådor på bostadsgator i kommunen. Ett långsiktigt mål med trafiksäkerhetsarbetet i bostadsområden är att skapa en fysisk miljö som innebär låga hastigheter överallt där fotgängare och bilister måste samsas om vägen.

Att ge boende möjlighet att sätta ut blomlådor under sommaren, den del av året då barnen vistas mest ute, är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna om att sänka hastigheten där boende känner en oro för sina barn. Blomlådorna är ett sätt att få en högre trafiksäkerhet som utgår från barnens behov.

Ansökan blomlådor Länk till annan webbplats.

Principer för utplacering av blomlådor

Om gatan

 • Ni som ansvarar för lådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.
 • Lådorna får vara utställda från 15 maj till den 1 oktober.
 • Tillstånd för att ha blomlådor gäller för ett år i taget och vi tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas om vi är tvingade att avbryta projektet.
 • Gatan där blomlådorna sätts ut måste vara en bostadsgata med utfarter från villor.
 • Minst 50 meters fri sikt på var sida om blomlådorna måste uppfyllas.
 • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
 • Hur två lådor brukar placeras syns på figuren (ej skalenlig). Det är viktigt att de villor som finns i anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen. Genom att blomlådorna ska stå ganska tätt kan detta påverka infarten till någon villa.

I exemplet är gatans bredd 7 meter. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Är gatan bredare kan avståndet minskas.

Vad ni som kontaktperson gör

Informerar era grannar utmed gatan

För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du informerar om att blomlådorna kan komma att placeras ut och skälet till detta.

Bygger blomlådorna

Det är du som kontaktperson som själv eller tillsammans med dina grannar bekostar och bygger lådorna. När du har skickat in svarskortet kommer vi ut med en ritning och de reflexer som ska sitta på lådan. Reflexerna står vi för. Anledningen till att vi vill att blomlådorna har ett likartat utseende är att reflexerna måste få plats och att lådorna inte ska gå att flytta hur lätt som helst.

Köper och planterar blommor samt underhåller lådorna

Till skillnad mot tidigare år kommer kommunen inte att stå för plantor till lådorna. Du, själv eller tillsammans med dina grannar, står för alla kostnader i samband med blomlådorna samt planterar och sköter om blommorna. OBS! Lådorna ska vara planterade när de står utplacerade på gatan. För de som ställer ut sina blomlådor på våren kommer det att innebära att lådorna behöver planteras om inför sommaren. För att blomlådorna ska vara ett positivt inslag på bostadsgatorna krävs att blommorna i lådan syns och att de inte tillåts vissna. Kommunen kan dra in tillståndet för blomlådor om de inte underhålls tillfredsställande.

Anträffbar kontaktperson

Om du som kontaktperson åker bort under sommaren eller bor i sommarstuga måste det finnas någon annan person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem med eller klagomål på blomlådorna.

Ingen lekplats

Det har förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barnen. Detta måste vi motverka då en bilist inte kan väja när han passerar lådorna om barnen skulle göra något oväntat.

Lådorna får inte flyttas

Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den största effekten får blomlådorna med en placering som vi tillsammans bestämmer på platsen.

Ingen parkering

Det är absolut förbjudet att parkera bilar, släpvagnar eller dylikt mellan lådorna eller 10 meter före eller efter dem då detta innebär att sikten kan skymmas alltför mycket och att framkomligheten försvåras för nödvändig trafik. Missbrukas detta kan tillståndet att ha blomlådor på gatan dras in.

Vad Lidköpings kommun bidrar med

 • Reflexer till blomlådorna.
 • Bestämmer tillsammans med dig var lådorna ska placeras.
 • Tar ansvaret och de klagomål som kan bli från andra trafikanter.
 • Om vi får uppgifter från er på bilister som medvetet saboterar eller flyttar lådorna kan vi se till att polisen får åtgärda detta.

Enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte staten eller en kommun är väghållare för.
Lidköpings kommun betalar ut bidrag för drift och underhåll av enskilda vägar. Det finns två typer av bidrag.

Kommunalt bidrag till enskilda vägar med statsbidrag

För statsbidragsberättigade vägar lämnas även ett kommunalt årligt bidrag. Storleken på det kommunala bidraget baseras på Trafikverkets beslut. Generellt ligger bidragsnivån på 25 procent av den godkända kostnaden.

Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag

Till övriga enskilda vägar som är längre än 400 meter upp till 1000 meter kan ett kommunalt underhållsbidrag på 1,20 kronor/meter väg sökas. Bidragsperioden är en treårsperiod. Efter varje period ska ny ansökan göras. Ingen påminnelse görs om att ny ansökan ska lämnas.

För att vägbidrag ska betalas ut krävs följande:

 • Bidrag 1,20 kr/meter
 • Längd på väg minst 400 meter — 1000 meter
 • Helårsboende skall finnas utmed vägen
 • Förbudsskyltar får ej sättas upp och skall alltså vara tillåten för trafik
 • Väghållare som har minst 1000 meter väg, i första hand ansöker om statsbidrag
 • Vägen ska ha godtagbar standard, och godkännas av besiktningsman

Till e-tjänsten: Kommunalt bidrag för enskild väg, ansökan Länk till annan webbplats.

Trafikverkets frågor och svar om enskilda vägar. Länk till annan webbplats.

Gatubelysning

Gator & Drift sköter drift och underhåll av kommunens gatubelysning och åtgärdar de fel som uppstår. Större fel och de trasiga belysningar som bedöms som särskilt trafikfarliga eller om risk för personskada föreligger prioriteras. Varje höst görs en genomgång av alla kommunens gatlyktor och då tänds belysningen upp dagtid.

Grävningstillstånd

Vid grävning i kommunala gator, gång- och cykelbanor och grönytor behövs ett grävningstillstånd. Grävningstillstånden handläggs av väghållaren som är Service, Gator & Drift.

Innan du ansöker om tillstånd ska du kontakta Mark- och exploateringschefen för att få ett medgivande från fastighetsägaren. Skicka en ritning över ledningsdragningen samt dina kontaktuppgifter till samhallsbyggnad@lidkoping.se eller till: Samhällsbyggnad, 531 88 Lidköping

Grävningsbestämmelser för grävningsarbeten på allmän platsmark

Ansökan om grävningstillstånd eller färdiganmäl en uppgrävning Länk till annan webbplats.

Till ansökan bifogas en trafikanordningsplan (TA-plan) för granskning.

Här kan du ta del av en exempelsamling på trafikanordningsplaner: Trafikanordningsplaner-Exempelsamling Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.. Hänvisa till aktuellt exempelnummer i dina kontakter med oss.

Gångbanor

För fastighet som gränsar till gångbana är fastighetsägaren ansvarig för renhållning, snöröjning och sandning av gångbanan. I renhållning ingår att hålla brunnar rena från skräp och löv.

På din egen tomt ansvarar du som fastighetsägare för att ta hand om både dagvatten och snö. Tänk på att inte skyffla ut snön på gatan ifrån din gångbana eller från din tomt, detta gäller även löv, sand och annat.

Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Gator och torg i Lidköping ska bli mer tillgängliga för alla. I referensgrupp Samhällsbyggnad samarbetar Trafik och Service Gator & Drift med representanter från olika handikapporganisationer och pensionärsrådet i dessa frågor. Känner du till platser där det är svårt att ta sig fram, lämna gärna din synpunkt till oss. Länk till annan webbplats.

Städning av gator

På våren städas gator på sand efter vinterväghållningen. För att underlätta städningen finns datumparkering. Här kan du läsa mer om vad datumparkering innebär. Dessutom är det parkeringsförbud på en sida av gatan på vissa gator i centrala Lidköping.

Trafikfarlig vegetation

Tänk på att vegetation som växer ut över gångbanor ger dålig framkomlighet, särskilt för synskadade, rörelsehindrade och barnvagnar. På grund av utskjutande grenar uppkommer ofta skador på fordon vid snöröjning, sandning och sandupptagning.

Tänk på trafiksäkerheten

 • I gathörn bör häckar inte vara högre än 80 centimeter på en sträcka av 10 meter från tomthörnet.
 • Placera en nyplanterad häck cirka 70 centimeter in på tomtmark.
 • Grenar i förhållande till gata, gång- och cykelväg samt gångbana.

Skylt Lekande barn

Gator & Drift får ofta frågan om vad som gäller när man vill sätta upp en lekande barn-skylt. Du kan endast få tillstånd från kommunen för att sätta upp godkända skyltar vid vägen. Lekande barn-skyltar är inte en godkänd trafikskylt. Däremot får du sätta en skylt på din tomt. Tänk på att inte sätta skylten på kommunal mark. Det är väldigt sällsynt att man tvingas ta ner en lekande barn-skylt.

Viltolyckor

Vid viltolycka ring 114 14 alternativt 112

I händelse av påkört vilt (älg, vildsvin eller rådjur) är du som bilist skyldig att ringa polisen. Märk ut olycksplatsen med ett märkband, dessa finns bland annat på bilprovningen, eller använd exempelvis en plastpåse.

Nationella viltolycksrådet Länk till annan webbplats.

Polisen – viltolyckor Länk till annan webbplats.

Detta gäller även påkörda hundar och katter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se