Bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Information om hur du kan göra dig av med hushållssopor och övrigt avfall på ett så effektivt och miljöriktigt sätt som möjligt.

Vatten och avlopp

Rent dricksvatten, avloppsrening samt förvaltning och utveckling av ledningsnätet i egen regi och tillsammans med föreningar på landsbygden.

Bredband och fiberanslutning

Förvaltning och utveckling av stadsnätet i egen regi och tillsammans med VA-föreningar och fiberföreningar.

Elnät och elförsörjning

Information om service och underhåll av elnätet.

Miljö, hälsoskydd och hållbarhet

Vi jobbar för att vara en hållbar kommun och vårt hållbarhetsarbete har genom åren uppmärksammats på många sätt.

Boende, bostäder och tomter

Lidköping växer och behöver växa mer. Det ska beredas plats för nya hem, företagsamhet och en meningsfull fritid.

Trafik, gator och resande

Att cykla i Lidköping, färdtjänst, riksfärdtjänst, gator, vägar, hållbart resande, kollektivtrafiken, parkering, snö, halka och torghandel.

Bygga nytt, ändra eller riva

Steg för steg-guide om hur byggprocessen går till, när behöver du bygglov, nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll.

Stadsplanering och utveckling

Lidköping växer och kommunen behöver förbereda plats för nya hem, arbetsplatser, service och samtidigt säkerställa en hållbar utveckling. Här hittar du information om denna planering.

Lidköping växer

Många planer och projekt är på gång i Lidköping, här kan du läsa mer om allt som byggs i kommunen.