Fakta om projektet Ängens ARV

Lidköping miljö och teknik planerar att bygga ett helt nytt reningsverk. Det befintliga reningsverket kommer rivas efter att det nya är i drift.

Kortfakta om Ängens ARV

Byggstart: Tidigast 2026

Förväntas klart: 2029

Plats: Ekestubben - norr om Hovby flygfält

Antagen budget: 1 105 miljoner

Status just nu: Upphandlingsförfarande

Vad?

Ett helt nytt reningsverk på en ny plats. Det innebär också omfattande arbete med att lägga nya ledningar till och från det nya verket.

Varför?

Det befintliga reningsverket är gammalt och har för låg kapacitet. Den befintliga platsen är olämplig med översvämningsrisk och närhet till planerade bostäder.

Vem?

Lidköping miljö och teknik och Lidköpings kommun finansierar tillsammans projektet. Arbetet kommer utföras av upphandlade entreprenörer.

Projektet Ängens ARV består av mer än ett helt nytt och innovativt reningsverk. För att transportera avloppsvattnet till Ängens ARV och det renade vattnet till Lidan behövs också ny infrastruktur.

I projektet och den beslutade budgeten ingår:

 • Ängens ARV, ett helt nytt reningsverk på en ny plats.
 • Ängsbäcken, en konstgjord bäck som leder det renade vattnet till Lidan.
 • Cirka 6 kilometer markledning, både till och från reningsverket.
 • Cirka 2 kilometer sjöledning i Lidan.
 • Ombyggnad av två huvudpumpstationer.
 • En ny huvudpumpstation i Ljunghed.

Miljötillståndet för det nya reningsverket går ut under 2029. Då ska Ängens ARV vara i drift och renat avloppsvatten ska släppas ut i recipienten. En mer detaljerad tidplan kommer under 2025.

Preliminär tidplan just nu

Uppdaterad: 2024-06-12

2024

 • Upphandling av entreprenörer
 • Tilldelning av entreprenör

2025

 • Övergripande planering av projektet påbörjas
 • Projektering av nya ledningar till Ängens ARV påbörjas
 • Arbetet med nya ledningsdragningar påbörjas

Kommande moment i projektet (ej tidssatta)

 • Färdigprojektering av nya reningsverket
 • Nya reningsverket börjar byggas
 • Ny huvudpumpstation byggs i Ljunghed
 • Ombyggnation av två huvudpumpstationer
 • Nya reningsverket tas i drift
 • Gamla reningsverket tas ur drift
 • Gamla reningsverket rivs

Det nya reningsverket planeras ligga vid Ekestubben, norr om Hovby flygfält. En lokaliseringsutredning har genomförts och utredningen visar att platsen är den mest fördelaktiga placeringen av det nya reningsverket.

Fördelarna med platsen vid Ekestubben:

 • 500 meter till närmaste bostäder
 • Platsen är i ett skogsområde vilket gör det till ett skymt läge.
 • Inga verksamheter, natur- och kultur-värden eller andra intressen som störs
 • Nära till transportvägar
 • Acceptabelt avstånd till recipient (vattendrag att leda renat vatten till).
 • Marken ägs av Lidköpings kommun
 • Inga planer på bebyggelse i området

Den reningsmetod som valts för Ängens ARV utmanar traditionella reningstekniker och kommer utöver konventinella reningssteg utrustas med:

 • Teknik för läkemedelsrening.
 • Teknik för avskiljning av mikroplaster.

Ängens ARV kommer självklart också utrustas med rening av näringsämnena kväve och fosfor. Det är en konventionell reningsprocess som kommer bestå av tre steg:

 1. Mekanisk rening
 2. Biologisk rening
 3. Kemisk rening

Lidköping miljö och teknik tillsammans med Lidköpings kommun finasierar den största delen av projektet. Projektet beräknades 2022 kosta 1 105 miljoner och innefattar nytt reningsverk, ny pumpstation samt ledningar till och från Ängens ARV. En del av det nya reningsverket finansieras av EU-bidrag.

Tillstånd enligt miljöbalken är klart i och med Mark- och miljööverdomstolens dom (M 8146-20). Tillståndet innebär stränga krav för hur mycket kväve, ammoniumkväve, fosfor samt syretärande ämnen (BOD7) som får släppas ut i Lidan. Tillståndet innefattar också åtagande om läkemedelsrening.

Här kan du ta del av tillstånden.

Kommunfullmäktige i Lidköping har antagit detaljplanen för området.

Kontakt

Linus Wiegandt

E-post: Linus.Wiegandt@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se