Ansvar för dagvatten och skyfall

En grafisk bild som visar tre pusselbitar. Över pusselbitarna är det ett moln som det faller regn ifrån. På de olika pusselbitarna visas ansvarsområdena fastighetsägare, kommunen och VA-organisationen.

Regnvatten känner inga gränser. Samma sak gäller ansvaret för att stärka skyfallsskyddet. Det vilar på oss alla. Ansvaret är uppdelat på kommunen, fastighetsägaren och det kommunala bolaget Lidköping miljö och teknik. Här nedanför beskrivs vem som ansvarar för vad.

  • Fastighetsägaren ansvarar för att skydda sin fastighet.
  • Fastighetsägaren har ansvar för att hantera avvattningen på tomten på ett korrekt sätt. Det innebär att vattnet som samlas upp på fastigheten måste tas om hand för att undvika att det orsakar problem för grannfastigheter.
  • Om Lidköping miljö och teknik AB har inrättat en förbindelsepunkt för dagvatten till fastigheten, är det fastighetsägarens ansvar att separera dag- och dräneringsvatten från spillvattennätet inom fastigheten. Detta åtgärdas för att förhindra att dagvatten och dräneringsvatten överbelastar avloppsnätet.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att fastigheten är korrekt ansluten till Lidköping miljö och tekniks ledningar vid förbindelsepunkten. Detta är avgörande för att säkerställa en korrekt och effektiv anslutning till det övergripande ledningsnätet.

  • Lidköping miljö och teknik AB ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Detta ska vara dimensionerat så att det inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar ska vara dimensionerade och dessa ska Lidköping miljö och teknik följa.
  • Lidköping miljö och teknik ska se till att alla ledningar är väl underhållna. Exempelvis ska spillvattenledningar vara fria från rötter och andra föremål som kan orsaka driftstörningar.
  • Lidköping miljö och teknik ska arbeta för att separera dag- och spillvattennätet.

  • Kommunen har ansvar för stadsplanering och ska ta hänsyn till skyfall och översvämningsrisker.
  • Kommunen har ansvar för avvattning av kommunala vägar, gator samt gång- och cykelvägar.
  • I kommunens detaljplaner ska det ingå planering för skyfallshantering. Exempelvis hur mycket grönytor som skall finnas, hur mycket ytor som är hårdgjorda osv.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se