Vattenskyddsområden i Lidköping

Ett vattenskyddsområde (VSO) utgör en avgränsad geografisk zon som inrättats för att bevara en sjö eller grundvatten som är eller kan bli en viktig dricksvattenresurs. Omkring vattentäkter finns det ett skyddsområde där specifika restriktioner gäller.

Rent dricksvatten är en av våra viktigaste naturresurser. I Lidköpings kommun använder vi ytvatten från Kinneviken i Vänern och grundvatten från Råda ås till vår dricksvattenproduktion. För att vi ska kunna behålla ett säkert vatten även i framtiden så behöver vattnet skyddas. Därför inrättas vattenskyddsområden runt våra vattentäkter.

Hur påverkars den som bor och verkar i ett vattenskyddsområde?

Inom vattenskyddsområdet gäller särskilda skyddsföreskrifter som är till för att skydda vattnet. Exempelvis gällande hantering av olja, bensin och diesel eller bestämmelser för om du ska installera jord-eller bergvärme. Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel är förbjudet inom vattenskyddsområdet och lagring och spridning av naturgödsel (stallgödsel) kräver tillstånd.

Läs mer om vad som gäller för respektive vattenskyddsområde i Lidköping nedan.

Råda ås är en grundvattentäkt i Lidköpings kommun och är en del i den kommunala vattenförsörjningen. En mindre del råvatten från Råda ås blandas med Vänern-vatten för att dricksvattnet ska få bättre kemisk kvalitet men också bättre smakegenskaper.

Nedan kan du ta del av vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter, kommunfullmäktiges beslut samt vattenskyddsområdets geografiska utformningen.

Kinneviken i Vänern är Lidköpings kommuns huvudvattentäkt. Kinneviken förser kommunens två vattenverk, Lockörns vattenverk och Läckö vattenverk, med råvatten.

Saknar vattenskyddsområde

Kinnevikens ytvattentäkt har idag inget vattenskyddsområde. Det förslag på vattenskyddsområde som presenterades 2017 har inte fastställts. Arbetet med att fastställa vattenskyddsområdet kommer förhoppningsvis återupptas under 2024.

Säkra vattenkvalitén i Kinneviken

Även om Kinneviken saknar vattenskyddsområde är det viktigt att värna om vattenkvalitén i ytvattentäkten. Det är dina handlingar som verksamhetsutövare och privatperson som avgör statusen på vattnet som når Kinneviken och som sen blir till kommunens dricksvatten.

Detta kan du göra för att skydda Kinnevikens vatten:

  • Aktivt arbeta med att minska dina förorenande utsläpp till både avlopps- och dagvattennätet.
  • Säkerställ att du hanterar och förvarar skadliga ämnen på ett säkert och riktig sätt.
  • Inrättar tillräckliga skyddsavstånd för att hantera oförutsedda händelser utan att det riskerar att nå brunnar eller vattendrag.
  • Lagra aldrig skadliga ämnen eller produkter av okänt innehåll på platser där det kan ledas till brunnar eller vattendrag. Tänk på att nederbörd kan medföra mycket långa spridningsvägar.
  • Säkerställ att din reningsutrustning fungerar och är konstruerad för den förorening och de flöden som din verksamhet avger.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se