Anslutning av kraftproduktionsanläggningar över 1,5 MW

I dagsläget får Lidköping elnät många frågor om nätanslutning av lokal elproduktion. Nedan har vi samlat vad som gäller kring denna typ av anläggningar.

EU-regelverket RfG

Elnätsföretag har en skyldighet att följa kraven i kommissionsförordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). Syftet med regelverket är att öka försörjningstryggheten, bidra till en hållbar energiförsörjning och säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre marknaden för el. Regelverket gäller i hela EU och det är viktigt att det följs. Energimarknadsinspektionen (Ei) utövar tillsyn på elnätsföretagen i Sverige för att säkerställa att regelverken efterlevs.

Definition av en produktionsanläggning

Vad som är en produktionsanläggning skiljer sig mellan ellagen och RfG. Om en produktionsanläggning utgörs av flera mindre produktionsenheter, med samma anslutningspunkt, ska den enligt RfG klassificeras utifrån anläggningens sammanlagda kapacitet. Detta gäller dock inte synkrona generatorer, som klassas individuellt.

I tabellen beskrivs de fyra olika typerna av kraftproduktionsmoduler, A, B, C och D.

Typ av kraftproduktionsmodul

Kraftproduktionsmodulens maximala kontinuerliga effekt

Spänning i anslutningspunkten

Typ A

Lika med eller högre än 0,8 kW

Lägre än 110 kV

Typ B

Lika med eller högre än 1,5 MW

Lägre än 110 kV

Typ C

Lika med eller högre än 10 MW

Lägre än 110 kV

Typ D

Lika med eller högre än 30 MW

Lägre än 110 kV

Typ D

Alla

Lika med eller högre än 110 kV

Detta gäller alla nya produktionsanläggningar

Reglerna i RfG gäller för nya produktionsanläggningar oavsett om det finns en hänvisning till RfG i anslutningsavtalet eller inte. Det innebär att nya produktionsanläggningar som ansluts till elnätet ska uppfylla reglerna i RfG oavsett vad som står i ett eventuellt anslutningsavtal.

Krav gällande överensstämmelseprovning

Offentliggörandet av kraven vad gäller överensstämmelseprovningen är viktigt för att den som vill ansluta en kraftproduktionsmodul ska veta vilken typ av krav som ställs vid överensstämmelseprovning. Det är även viktigt för att nätföretaget ska kunna säkerställa att de relevanta specifikationerna och kraven i RfG överensstämmer. Att kraven offentliggörs underlättar för samtliga aktörer.

Processen för anslutning av elkraftsproduktionsanläggningar över 1,5 MW i Lidköping

Ett av alla krav som omgärdar anslutning av denna typ av anläggningar är att anslutningsprocessens olika moment åskådliggörs av elnätsföretaget. Illustrationen nedan beskriver hur det ser ut för Lidköping elnät.

Processen från anslutningsavtal fram till driftsättning

Då Lidköping elnät är anslutet till Vattenfalls ovanliggande regionnät har vi valt att följa samma anslutningsförfarande som Vattenfall för nyproduktion avseende 1,5 MW och större. Det vill säga turordningen från att ett anslutningsavtal är upprättat, fram tills att anläggningen fått sitt slutliga driftsmeddelande (gul ruta). Förfarandet bestäms utifrån RfG-klass, läs gärna mer om detta och om kraven för överenstämmelseprovning via Vattenfalls hemsida som du når via länken nedan:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se